"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ประวัติและความเป็นมา
 
 

 

ประวัติและความเป็นมา   

       วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย และนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ นักธุรกิจ(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ภาควิชาชีพ)เล็งเห็นว่าควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
       กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2547 นำโดยนายบุญล้อม สำราญและคณะเป็นผู้ดำเนินงาน และมี ดร.วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพ้ว ทำหน้าที่ผู้อำนวยการเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
       วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครชุดแรก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นประธานกรรมการสภาวิทยาลัย และมีนายเอก แก้วชูเสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครคนแรก และได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม ในปีพ.ศ.2549 ปัจจุบัน มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกรรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และมี นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร คนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000022 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163138 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin