"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
นโยบายหลักและค่านิยม
 
 

นโยบายหลัก Underlying Policy = UP

1.ตอบสนองปรัชญา  หลักการ  วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
 
2.ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษาทุกระดับความรู้แก่ประชาชนทุกวัยในกรอบของกฎหมายด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล
 
3.มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจน  เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์แห่งชุมชนและประเทศชาติ
 
4.มีการทำงานเป็นทีมและยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล(Good Governance) ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
 
5.มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยการส่งเสริมคนเก่งและตอบแทนคนดีอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนไปสู่เป้าหมาย
 
ค่านิยมหลัก (Core Value)
SMKCC แปลว่า
S = Service Excellence ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
M = Mutual Benefit เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน
K = Knowledge Management ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้
C = Community Cooperation โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
C = Community Development เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 
ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
SMART แปลว่า
S = Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบ
M = Morality มีคุณธรรม
A = Accountability สำนึกแห่งความรับผิดชอบ
R = Result Driven มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
T = Team Work ทำงานเป็นทีม
 
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000005 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163121 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin