"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน
 
 

 

กรรมการสภาวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ตามคำสั่งสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ที่ .........

 
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ประธานกรรมการสภาวิชาการ 

 


 
 
 
นายธีระชัย บุญอารีย์
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
 
ผศ.พัธรา เลิศประเสริฐศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
 
 
 
นางฐานวีร์ ณ นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
นายธนพล วิโรจน์กิจจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
นายกมล ปิยภัณฑ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
 
นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000012 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163128 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin