"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
สาขาการปกครองท้องถิ่น
 
 

1. ชื่อหลักสูตร     อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
                                Associate Degree of Arts in Local Governing
 
       ชื่อย่อ           อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
                           A.A. (Local Governing)
 
2. ปรัชญาของหลักสูตร
     ผู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการปกครองท้องถิ่น
     2. เพื่อให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น
     3. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่นและเป็นพลเมืองที่ดี
     4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     5. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
 
              4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
              4.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   ไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต
              4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต
 
5. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
              5.1 วิชาแกน                                                                                                                                         18  หน่วยกิต

      รหัสวิชา
 
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
            ศศ 0201 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3(3-0-6)
            ศศ 0202 
  การเมืองการปกครองของไทย 
3(3-0-6) 
            ศศ 0203 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
3(3-0-6)
            ศศ 0204 
  หลักการประกอบธุรกิจ    
3(3-0-6)
            ศศ 0205 
  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
            ศศ 0206 
  องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

                                                                                                 
5.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
            วิชาบังคับ                                                                                                                                 20 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
             ศศ 0207  
  การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
             ศศ 0208  
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
             ศศ 0209 
  กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
             ศศ 0210  
  กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
3(2-2-5)
             ศศ 0211 
  สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0212  
  ภาวะผู้นำ
2(1-2-3)
             ศศ 0213  
  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                        
3(3-0-6)

 
        วิชาเลือก                                                                                                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
   ศศ 0215       
  การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0215 
  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง   
3(3-0-6)
             ศศ 0216
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
2(2-0-4)
             ศศ 0217 
  การบริหารโครงการและงบประมาณ
3(3-0-6)
             ศศ 0218 
  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0219 
  เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 
3(3-0-6)
             ศศ 0220 
  เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย 
3(3-0-6)
             ศศ 0221 
  อุตสาหกรรมท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
             ศศ 0222 
  ระบบการศึกษาไทย   
3(3-0-6)
             ศศ 0223 
  สุขอนามัยชุมชนท้องถิ่น 
2(2-0-4)
             ศศ 0224 
  ศาสนศึกษา 
3(3-0-6)
             ศศ 0225 
  การพัฒนาชุมชน 
2(2-0-4)
             ศศ 0226 
  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0227 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3(3-0-6)
             ศศ 0228
  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
             ศศ 0229 
  การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
             ศศ 0230   
  การจัดซื้อและจัดจ้าง 
3(3-0-6)

 
               
         วิชาการฝึกงาน                                                                                                                           4 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
             ศศ 0231 
การฝึกงาน
4(240)

                                                                                                               
 5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
       เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000001 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164123 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin