"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2553
 
 

แสดงผลการดำเนินงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

                    วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ดำเนินงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 108.6 ของเป้าหมาย (500 คน) ที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียด

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000003 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00164125 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin