"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2555
 
 

แสดงผลการดำเนินงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

         วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ดำเนินงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 822 คน คิดเป็นร้อยละ 164.4 ของเป้าหมาย (500 คน) ที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียด

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
จำนวนห้อง
ผู้เรียน
ผู้สำเร็จ
1
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ 2
30
6
161
160
2
ภาษาไทย-พม่า ระดับ 2 
30
1
37
30
3
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ 1
30
5
157
152
4

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

30
5
200
161
5
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
150
2
28
28
6
การขับรถยนต์
30
2
35
35
7

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป)ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1

12
7
196
195
8
การสร้างงาน Animation เบื้องต้น
30
1
8
8
รวม
 
29
822
769

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000024 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00162393 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin