"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
รายชื่อบุคลากร
 
 

 

ทำเนียบบุคลากรปัจจุบัน
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
 
 นายโกศล  หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 

 


 
 
 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
 ครูชำนาญการ
 
 นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง 
ครุูชำนาญการ 
 
 
 
 
 
ดร.ณรงค์ศักดิ์  พูลเงิน
ครูชำนาญการ
นางมนัญชยา  เรืองวงศ์โรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสุณัฐชา กุณาศล
ครูชำนาญการ
 

 
 
 
นายชด  นิตศิริ
ครูชำนาญการ
 
 นางประภัสสร  นิ่มพินิจ
ครูชำนาญการ
น.ส.นงลักษณ์  ม่วงศรี
ครู คศ.1
 
 
 

 

 
 
น.ส.ธนพร  จีระออน
ครูชำนาญการ
พ.อ.ต.ศรเทพ  เริงยุทธนาชีวิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเรืองอุไร  ช่วยอุระชน
ครู คศ. 1
  
 
 
ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ  หลุดพา
ครู คศ. 1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 นายพิพัฒน์  เพริดพริ้ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 3
น.ส.สายสุนีย์  การประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 3
น.ส.ชญานิน  สุดสน
เจ้าหน้าที่วัดผล 3
 
 
 
น.ส.จันทรัตน์  ฮะติ๊ด
นักวิชาการพัสดุ 3
นางอรอนงค์  อภิวัฒน์ชัยนันท์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.นริศรา  กาฬมาตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

 
 
 
 น.ส.จารุวรรณ  บุญมี
นักวิชาการศึกษา
 น.ส.มณตา ศรีตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกุษลิน  ปรีชา
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

   
 นายเฉลิมพล  จุลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
 น.ส.ชุติมณฑน์  รัตนเจริญ
นักวิชาการศึกษา
  น.ส.มโนรา  รังสิมาวรางกูร
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

ลูกจ้าง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000002 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00163118 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin