"อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รับผิดชอบต่อตนเอง" "เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน"
 
 

หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | งานวิจัย | การจัดการความรู้(KM) | E-Learning | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ผลงานทางการศึกษา | Open Door to ASEAN | |
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อวิทยาลัย
คู่มือและเอกสาร Download
 
 

เอกสารสำหรับอาจารย์ผู้สอนใช้ ประจำภาคเรียน 1/2557 เป็นต้นไป

๑. ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.๓

๒. ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.๕

๓. แนวทางการเขียน มคอ.3_มคอ.5

๔. คู่มือการปฏิบัติการเรียนการสอน

๕. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

๖. แบบฟอร์มขอสอนชดเชยหรือสับเปลี่ยนชั่วโมงสอน

 

แนวทางปฏิบัตการเบิกจ่ายค่าสอน ในแต่ละภาคเรียน มีดังนี้

ขั้นที่ 1 อาจารย์ผู้สอนต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ในการบันทึกหรือผู้ประสานจะเป็นคนทำแล้วใช้เซ็นต์ก็แล้ว แต่ต้องมีลายมือของอาจารย์ผู้สอน แผ่นละหนึ่งคนต่อเดือน

ขั้นที่ 2 เวลาเบิกต้องแนบใบลงเวลา ใบสอนชดเชย (ถ้ามี) และใบเซ็นต์รับเงินเพื่อสำหรับใช้ในตั้งเบิกของแต่ละเดือน

ขั้นที่ 3 ต้องจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง และส่วนที่เหลือว่าจะต้องเบิกอีกเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลแก่หัวหน้างาน อนุปริญญาในการตอบคำถามการเบิกจ่ายแก่ผอ.

ขั้นที่ 4 ผู้ประสานงานทำการเบิก โดยต้องเป็นผู้รับรอง และส่งให้หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญารับรอง

ขั้นที่ 5 ผอ.อนุมัติ

ขั้นที่ 6 การเงินทำการโอนผ่านบัญชีแก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน เน้นให้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000025 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00162394 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin